Ochrona danych osobowych
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  3  Dom Pomocy Społecznej w Łodzi na ulicy Paradna 36,

91-867  w Łodzi , Telefon: 42 645 70 55

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  3  Dom Pomocy Społecznej w Łodzi na ulicy Paradna 36,

91-867  w Łodzi , Telefon: 42 645 70 55

2. W Domu Pomocy Społecznej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pan Paweł Szczepaniak, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@skold.com.pl                                                                       3.  Dom Pomocy Społecznej   w Łodzi może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in.:

- realizacji zadań statutowych domu,

- umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

- obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,

- realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,

- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

- prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,

- archiwizacja w/w dokumentów oraz danych.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez 3  Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor  3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez 3 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.