Ochrona danych osobowych
 

Ogłoszenia:

2019.09.16

Dyrektor

3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Paradna 36  ,93-345 Łódź

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                                                                                                                                             główny księgowy

 

Wymiar czasu pracy:  0,5 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy : 3 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36

Planowany początek zatrudnienia- październik 2019 r.

Termin składania ofert do dnia 30  września 2019 r.

 

Warunki pracy na stanowisku :

·         praca przy komputerze

·         praca w pozycji siedzącej

Warunki dopuszczajace do udziału w naborze :

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego.

·         Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

·         Niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·         Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

·         Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 3 DPS w Łodzi danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Wymagania niezbędne:

·         Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

·         Ukończenie ekonomicznych wyższych studiów magisterskich lub zawodowych i  posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości lub ukończenie  policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 7-letniej praktyki w księgowości.

·         Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

·         Znajomość księgowości budżetowej (co najmniej 5-letnia praca w księgowości budżetowej).

·         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·         Znajomość pakietu Microsoft Office, EXCEL, WORD.

·         Posiadanie znajomości oraz umiejętności stosowania przepisów w zakresie wykonywanych zadań.

Wymagania dodatkowe:

·         Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.

·         Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa.

·         Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość, rzetelności i dokładność.

·         Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

·         Bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.

Zadania wykonywane na stanowisku

·         Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

·         Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

·         Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych budżetowych.

·         Opracowywanie planów budżetowych.

·         Kontrola realizacji planów dochodów i wydatków budżetowych.

·         Nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych oraz jej finansowe rozliczanie.

·         Kontrola prawidłowości rozliczeń w ramach gospodarki magazynowej.

·         Nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej oraz obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych.

·         Dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.

·         Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

·         Ścisła współpraca z Dyrektorem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         list motywacyjny,

·         oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,

·         kserokopie świadectw pracy  potwierdzających  posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu  potwierdzające wymagany staż pracy,

oświadczenia :

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż  Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

·         oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji zgodnie z RODO,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w składanych dokumentach w związku z naborem zgodnie z RODO.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w  dni robocze  w godzinach 8.00 – 15.00 pokój nr 23  lub przesłać na adres :

 3 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi  ,93-345 Łódź  ul. Paradna 36

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko  Głównego księgowego w 3 DPS „

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do 3 DPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez DPS ( datę wpływu)

 

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3 Dom  Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36 nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty pozostałych kandydatów, będą do odbioru w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Dyrektor 3 Domu Pomocy Społecznej  

                                                                                                          Dorota Marcinkowska

2019.04.05

Dyrektor

3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Paradna 36  ,93-345 Łódź

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                   Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

 

Wymiar czasu pracy:  1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy : 3 Dom  Pomocy  Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36

Planowany początek zatrudnienia- maj/czerwiec 2019 r.

Termin składania ofert do dnia 16  kwietnia 2019 r.

 

Do  zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało :

·         Organizowanie pracy w zakresie administracyjno – gospodarczym i kierowanie gospodarką    Domu zgodnie z potrzebami.

·         Nadzór nad pracą podległego personelu; pracowników w kuchni, pralni, magazynie, warsztacie i pomocy administracyjnej.

·         Nadzór nad sprawami osobowymi  podległych pracowników.

·         Współpraca z pracownikiem magazynu i szefem kuchni i uzgadnianie spraw dotyczących zaopatrzenia Domu w artykuły żywnościowe oraz ich prawidłowe magazynowanie.

·         Zabezpieczenia materiałowo – techniczne warunków pracy, w tym; zakupy sprzętu, materiałów, pomocy biurowych, zlecenie konserwacji i naprawy sprzętu

·         Realizacja zadań wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

·         Prowadzenie spraw inwestycji, modernizacji i remontów, w tym opracowywanie projektów planów remontów i prowadzenie sprawozdawczości z ich wykonania.

·         Zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu, zwłaszcza nieprzerwanego oświetlenia, pracy urządzeń sygnalizacyjnych, dostaw ciepłej wody, ciepła itp.

·         Kontrola ilości i jakości zakupionych materiałów i artykułów, zatwierdzanie rachunków pod względem merytorycznym i wydatków strukturalnych.  

·         Organizowanie technicznych inspekcji budynków i urządzeń dla oceny ich stanu technicznego oraz kontrola wykonywania konserwacji, remontów i inwestycji.

·         Dbanie o prawidłowe zabezpieczenie obiektu i mienia Domu

·         Zapewnienie podopiecznym całodziennego wyżywienia oraz usług pralniczych

·         Kontrolowanie stanu sanitarno- higienicznego Domu oraz jego otoczenia.

·         Gospodarka odpadami.

·         Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp., w tym nad zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną.

·         Prowadzenie archiwum.

 

Wymagania niezbędne:

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego.

·         Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

·         Niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·         Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

·         Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 3 DPS w Łodzi danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

·         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

·         Wykształcenie wyższe techniczne, staż pracy minimum 10 lat.

 

 

 

Wymagania dodatkowe :

·         umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole

·         dokładność i odpowiedzialność

·         umiejętność obsługi komputerowych programów  

·         znajomość problematyki funkcjonowania domów pomocy społecznej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         list motywacyjny,

·         oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,

·         kserokopie świadectw pracy  potwierdzających  posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu  potwierdzające wymagany staż pracy,

·         oświadczenia :

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni           praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne

·         oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji zgodnie z RODO

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w składanych dokumentach w związku z naborem zgodnie z RODO

           

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w  dni robocze  w godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie 3 Domu Pomocy Społecznej, Łódź ul. Paradna 36 , pokój nr 23 

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik  Działu Administracyjno-Gospodarczego w 3 DPS „

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

Aplikacje, które  wpłyną do 3 DPS po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez DPS ( datę wpływu)

 

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3 Dom  Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36 nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty pozostałych kandydatów, będą do odbioru w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor 3 Domu Pomocy Społecznej

 

Dorota Marcinkowska            

2019.04.04

Dyrektor

3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Paradna 36  ,93-345 Łódź

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                         inspektor/starszy inspektor ds. ekonomicznych

 

 

 

Wymiar czasu pracy:  1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy : 3 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36

Planowany początek zatrudnienia- maj/czerwiec  2019 r.

Termin składania ofert do dnia 25  kwietnia  2019 r.


Do  zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało :

 ·         Sporządzanie dokumentacji płacowej( listy płac) z tytułu wynagrodzenia  za pracę i świadczeń ZUS,   na podstawie aktualnych danych, otrzymywanych na piśmie z działu kadr.

·         Prowadzenie  kartotek zarobkowych i zasiłkowych.

·         Sporządzanie list płac z tytułu prac zleconych wraz z należnymi  potrąceniami i naliczeniami.

·         Prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON.

·         Księgowanie w programach FK stosowanych w DPS oraz udział we wdrażaniu programu ZFM.

·         Uzgadnianie sald.

·         Sporządzanie stosownych wydruków komputerowych.

 

 Wymagania niezbędne:

 

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego.

·         Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

·         Niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·         Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

·         Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 3 DPS w Łodzi danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

·         Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

·         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora/starszego inspektora ds ekonomicznych

·         Wykształcenie minimum średnie wskazane ekonomiczne, 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letnia praktyka w naliczaniu płac.

 

Wymagania dodatkowe :

 

·         umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole

·         dokładność i odpowiedzialność

·         umiejętność obsługi komputerowych programów  płacowych, finansowo-księgowych


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

·         list motywacyjny,

·         oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,

·         kserokopie świadectw pracy  potwierdzających  posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu  potwierdzające wymagany staż pracy,

·         oświadczenia :

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni           praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne

·         oświadczenie ,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji zgodnie z RODO

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w składanych dokumentach w związku z naborem zgodnie z RODO

        

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w  dni robocze  w godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie 3 Domu Pomocy Społecznej, Łódź ul. Paradna 36 , pokój nr 23 

w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko inspektora/starszego inspektora ds. ekonomicznych w 3 DPS „

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

Aplikacje, które  wpłyną do 3 DPS po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez DPS ( datę wpływu)

 

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3 Dom  Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Paradna 36 nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty pozostałych kandydatów, będą do odbioru w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Dyrektor 3 Domu Pomocy Społecznej

 

Dorota Marcinkowska